Política de privacitat

En compliment del que es disposa en la llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), SISTICAT TECNOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES S.L., com a responsable del/els fitxer/s, informa que les dades personals que l’usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça d’e-mail i totes aquelles dades personals als quals puguem accedir durant la relació establerta, seran tractats en un/us fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb l’establert en la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa, s’incorporarà als sistemes d’informació de SISTICAT TECNOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES S.L., i únicament serà utilitzada per a les finalitats pels quals va ser recollida.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb l’establert en l’article 6 de la L.O.P.D., Vè. atorga consentiment inequívoc a SISTICAT TECNOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES S.L., perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades a l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com del Reial decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb finalitats comercials o publicitaris, així com no podent cedir-se a terceres parts.

A qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a SISTICAT TECNOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES S.L., al domicili c/ Sant Joan 28 baixos 08301 de Mataró ( Barcelona).